موسسه زبانیران -> (Speaking) .مهارت گفتاري

(Speaking) .مهارت گفتاري

اين مهارت به دانش آموزان فرصت ميدهد تا الگوهاي زبان جديد را به طور شفاهي تمرين كرده و تولید نمايند. زبان آموزان با انجام فعاليتهاي زیر در آموزشگاه زبانیران مهارت گفتاري خود را افزایش میدهند.

1. ايفاي نقش( Role play )

2 .انجام تمرينات شفاهي (oral drills) .

3 .بازگو كردن يك متن كوتاه شنيده شده يا خوانده شده.

4. شرح فعاليت هاي روزمره 

5 .حدس زدن و كامل كردن يك متن از طريق گوش كردن.

6. توصيف يك تصوير و يا چند تصوير مربوط به هم.

7. مقايسه بين دو يا چند تصوير.

ارسال نظر

لیست نظرات