موسسه زبانیران -> مدیر آموزش

مدیر آموزش


مدیر آموزش مسئولیت برگزاری جلسات منظم آموزشی با اساتید را به عهده دارد.

جلسات آموزشی بعد از اتمام هر ترم تشکیل می شود و مسایل آموزشی ترم سپری شده بررسی می شود و همچنین در باره متد های آموزشی به روز بحث و گفتگو می گردد .از دیگر وظایف مدیر آموزشی مدیرت اتاق فیلم از قبیل آماده کردن فیلم های مناسب با سطح و سن زبان آموزان ،ادیت کردن فیلم ها و برگزاری جلسه آموزشی مرتبط با نحوه تدریس فیلم می باشد.مدیریت و برگزاری آزمون های پایان ترم منطیق با چارت آموزشی و برگزاری آزمون از دیگر مسئولیت های مدیر آموزشی می باشد.

ارسال نظر

لیست نظرات