موسسه زبانیران -> مهارت شنیداری: (Listening)

مهارت شنیداری: (Listening)

برای آموزش زبان خارجي لازم است ابتدا دانش آموزان در حد لزوم در معرض زبان قرار گيرند تا مهارتهاي دريافتي زبان (receptive skills) را در خود تقويت نمايند و سپس از آنها خواسته شود تا دست به توليد زبان بزنند، مهارت شنيداري براي رسيدن به اين هدف نقش مهمي ايفا ميكند. مهارت شنيداري ميتواند به دانش آموزان کمک كند تا دانش پايه زبان را در خود تقويت كنند. دانش آموزان در زبانیران با انجام فعاليتهاي زير مهارت شنيداري خود را افزایش میدهند:

1. شنيدن و تكرار كردن (Listen and repeat) .

2 . شنيدن و اشاره كردن يا شنيدن و جور كردن (Listen and point or listen and match) .

3 . شنيدن و خواندن (Listen and repeat) .

4 . شنيدن و انجام دادن (Listen and do) .

5 .شنیدن و نوشتن (Listen and write )

ارسال نظر

لیست نظرات

مهدی فتحی

این یک تست است