موسسه زبانیران -> مهارت نوشتن (Writing)

مهارت نوشتن (Writing)

از آنجايي كه نگارش زبان فارسي با انگليسي كه يك زبان خارجي مي باشد متفاوت است، لازم است كه دانش آموزان يك سلسله فعاليتهايی كه در اصطلاح فعاليت هاي "پيش نوشتاري" نامیده ميشود را انجام دهند. هدف از اين نوع فعاليت ها ايجاد هماهنگي در كنترل حركات دست و چشم، رعایت فاصله و تمرين و ممارست در حركات روان و سريع قلم با خودكار جهت دست يابي به ریتم طبيعي نوشتن حروف در انگليسي مي باشد. مهارت دستخط با حركات ساده شروع شده و ابتدا با تمرين الگوهاي حروف و سپس به نوشتن حروف بزرگ و كوچك ادامه مي يابد. در مرحله بعد، مهارت نوشتن از طريق انجام تمرينات در كتاب درسي و كتاب كار توسعه مي يابد و در نهايت نوشتن كنترل شده ،جملات و ساختارهاي گرامري با نظارت معلم تدریس مي شود..

ارسال نظر

لیست نظرات