موسسه زبانیران -> ( Reading) مهارت خواندن و درک مطلب

( Reading) مهارت خواندن و درک مطلب

در تدريس مهارت خواندن، زبان آموزان ابتدا به صورت منظم با حروف الفبا آشنا مي شوند. سپس با روش ديدن و گفتن (look and say) بيان كلمات را به عنوان يك واحد به طور شفاهي تمرين مي كنند. خواندن كلمات جديد با روش (Listen and read) انجام میشود و معاني آن نيز به وسيله تصاوير آموزش داده مي شوند. تشخيص كلمات جديد و تسلط بر شكل نوشتاري آنها به وسيله تمرينات موجود در كتاب كار و به كارگيري جداول و غيره تقويت مي گردد. در گام بعدي به دانش آموزان كمك مي گردد تا بين حروف نوشته شده در كلمه و تلفظ آنها ارتباط برقرار كنند.(Phonics) به تدريج زبان آموزان مهارت خواندن خود را با خواندن جملات كوتاه توسعه مي دهند تا جايي كه قادر خواهند بود تا متون مختلفی را خوانده و درك نمايند و به سئوالات آن پاسخ دهند.

ارسال نظر

لیست نظرات

مهدی فتحی

این یک تست است

مهدی فتحی

ccccccdddddddddd

ییی

ddddddffffff